Per Alstrup

PA.png

 Som kandidat til KV17 blev jeg på work shop for kandidater den 20. marts tændt på at opstille som kandidat - også til Regionsrådsvalget. Jeg føler at være klædt på til udfordringen og har mine mærkesager klar. Mærkesager, som jeg ikke ser dækket af - af vores øvrige kandidatfelt. 


 

Vision for Å i Regionsrådet - Myndighed, folkevalgte og borgere

 Det siges, at der er langt fra drømme til virkelighed. Men sådan behøver det ikke altid at være. For Alternativet kunne det være det mest naturlige i Verden, at Regionsrådet har mennesket - dvs. borgeren - i centrum. Borgeren, som har givet de folkevalgte hvervet om at sikre, at voresvelfærdssamfund fungerer. Er den følelse hos det enkelte menneske i dag?Tænk, hvis Region Nord indførte, at du som borger skal opleve

 at der er én indgang til regionen
 at du imødekommes med et: ”hvad kan vi gøre for dig?”
 at blive hørt, når du henvender dig
 at én person varetager din sag og involverer de relevante fagpersoner
 en fair proces med udredning, involvering, forventningsafstemning og handling på konkrete situationer.


Personlige mærkesager

Ny Limfjordsforbindelse
En ny Limfjordsforbindelse har været til debat og politisk afstemninger gennem årtier. Det hævdes, at der (stadig) er et politisk flertal for en ny forbindelse over Egholm. Vi er nogle, der påpeger, at der ikke er et tilsvarende flertal blandt borgerne i Nordjylland og at demokratiet dermed er ikke eksisterende! En vestlig forbindelse over Egholm er ude af proportioner - set fra oven - set ud fra en miljømæssig synsvinkel - og set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. Vi skal i stedet vælge en løsning ud fra vores 3 bæredygtighedsbundlinjer: En ny forbindelse ved den nuværende infrastruktur er nærliggende og overskuelig at finansiere af region og stat. Jeg ønsker at regionen bevæger sig ud af den krampagtige holdning og lytter til argumenter for andet end den løsning, den selv har besluttet sig for. Sker det, er der håb for en hurtig national medfinansiering.


Beskyttelse af grundvand
Region Nord agter ikke at stoppe for råstofgravning i konflikt med beskyttelse af grundvand og natur, som det pt. foregår ved fx Siem Skov. Et stop som (besluttet i marts 17) vedr. Aasted/Frederikshavn. En lokal gruppe med bidrag fra Danmarks Naturfredningsforening arbejder ihærdigt for et stop, idet der allerede er gravet igennem til grundvandsmagasinet. Lytter regionen? Næhh... regionen satser på at graveområdet skal udvides.


Kollektiv transport
Vi skal i Nordjylland i gang med udvikling af en gratis kollektiv trafik på de lokale ruter i regi af NT og regionens kommuner. Fx ved at busruter, der først og fremmest betjener uddannelses- og skolesøgende og udvikles derfra. Samlet NT drift er i 2017 på 1,2 mia. kr., hvoraf 815 mio. kr. finansieres af Region Nord og regionens kommuner. Sidste 1/3 finansieres af billetkøb. Hvor meget finansiering mon der mangler, hvis administration og drift af billettering på lokalruter droppes? Måske satsningen kan finansiere sig selv,
idet tilstrømningen til det regionale hovednet vil stige med gratis lokalruter.
Den private biltrafik vil blive reduceret med denne satsning, som Alternativet gerne vil sætte på dagsorden i Region Nord i 2018.


Familielægen skal bevares i Nordjylland
Så længe regionen ikke stopper yderligere udbud af lægepraksis er familielægen i fare. Koncerndrevne lægepraksis skal lægge kapital til side til ejerne - hvad mon det koster? Hvad hvis denne penge-mængde i stedet gik til at understøtte bevarelse af lokale lægehuse. Regionen kører videre med sin udliciteringspolitik - senest på Læsø. Alternativet ønsker denne udvikling vendt fra 2018.


Indkøb af medicin/lægemidler
Regionen skal reducere sine udgifter til sygehusmedicin (der dræner driftsbudgettet). Fx via udbud som i Norge, hvor der indkøbes hos de billigste producenter - efter et udbud - vist nok hver 4. år. Dette for at prioritere fortsat finansiering af varme hænder og det nødvendige antal sengepladser. Hvorfor ikke gøre brug af andres gode erfaringer på indkøb? Det ønsker Alternativet sat på dagsorden.


Sund mad i de offentlige køkkener
Randers Sygehus producerer sund mad i stort omfang uden yderligere omkostninger. Region Nord bør følge trop og udvikle et program for indkøb af råvarer til regionens køkkener med fokus på økologi, lokale (årstidens) råvarer og kødfrie dage. Derved kan sund og livgivende mad nyde fremme. Dette emne vil Alternativet vedholdende arbejde for i Region Nord.


Danmark er for lille til at finansiere 3 politiske/administrative lag
Jeg har en formodning om, at hvis vi analyserer ”det regionale lag” ud fra vores 3 bæredygtigheds-bundlinjer, så bør det på den ene eller den anden måde udfases.
Danmark er for lille til at finansiere 3 administrative/politiske systemer, der endda opleves ikke at kommunikere tilstrækkeligt med hinanden - eksempelvis i sager om hjemtagning af færdigt behandlede patienter, beskyttelse af vores grundvand og beskyttelse af vores kyster, udvikling af IT-systemer. Derfor min opfordring til, at Alternativet får afklaret politikken her - på de nuværende 3 politiske niveauer. Vi skal partipolitisk være klar til forhandling herom, når dagen kommer.

Jeg er 61 år gammel, gift med 4 børn og 3 børnebørn. Jeg er uddannet arkitekt og har blandt andet arbejdet som forvaltningschef for Teknik og MIljø i 4 forskellige kommuner. I dag er planlægger på Aalborg Universitet.